Ackrediterat


Varför välja ett ackrediterat

mätlaboratorium?


Att anlita ett ackrediterat mätlaboratorium - Vilka fördelar ger det dig och ditt företag?
Ett ackrediterat mätlaboratorium ger större trygghet för dig, din verksamhet och för dina kunder.
Genom ackrediteringen bekräftas vår kompetens såväl ur svenskt som internationellt perspektiv.
Tryggt för dig!

Ackrediteringen sätter en nivå för kvaliteten i verksamheten. Det ställs mycket höga krav på kvalitetssystem, dokumentation, personalens kompetens, kalibrering av utrustning, arbetssätt, lokaler, rutiner och åtgärdsplaner. Dessutom måste man
deltaga i jämförande kalibreringar inom de områden som man är ackrediterad för med andra ackrediterade mätlaboratorier, oftast på internationell nivå.

Kort och gott:

  •       Mätutrustningen är kontrollerad och kalibrerad mot nationella referenser hos riksmätplatsen.
  •       Personalen har erforderlig kompetens för provningen / kalibreringen.
  •       Mätresultaten sparas under sekretess i minst 5 år.
  •       Metoder, referenser och resultat är godkända och jämförbara med andra laboratorier runt om i världen.
  •       Mätningarna håller dokumenterad hög kvalitet med en fastställd mätosäkerhet.


Vad är kalibrering?
När du kalibrerar ett mätinstrument / mätdon får du besked om hur rätt instrumentet / mätdonet egentligen visar inom fastställda ramar.
Mätlaboratoriet jämför mätinstrumentet / mätdonet mot ett korrekt mått, dvs en spårbar normal.

Varför kalibrering?
Kalibrering handlar om kvalitetssäkring och trovärdighet. I tekniska sammanhang grundas nästan alltid beslut på mätresultat i en eller
annan form. Korrekta beslut förutsätter därför tillförlitliga mätresultat.
Lämpliga och tillförlitliga mätinstrument/mätdon får du genom att regelbundet kalibrera dem hos ett mätlaboratorium som kan erbjuda
spårbarhet och presentera mätosäkerhet.

Mätlaboratorier som är ackrediterade av SWEDAC genomgår årligen en granskning av verksamheten för kontroll att kompetensen
hos mätlaboratoriet upprätthålls. Vart fjärde år genomförs en genomgripande kontroll av det ackrediterade mätlaboratoriet.
Ackrediteringen kan återkallas om kraven inte uppfylls eller om nyckelpersoner slutar.
Till sin hjälp har SWEDAC en sakkunnig oberoende teknisk bedömare som granskar metoder och referenser.

Ackrediteringen är en garanti för att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder, i vårt
fall ISO/IEC 17025.
Standarden kräver bland annat spårbarhet till nationella eller internationella normaler genom en obruten kedja och att laboratoriet
anger sin bästa mätförmåga.

 Se även: https://www.swedac.se/tjanster/ackreditering/sa-funkar-ackreditering/